Loading...

Tag: ยาprep

เอชไอวี เป็นเรื่องใกล้ตัว อย่ากลัวที่จะพูด

เอชไอวี เป็นเรื่องใกล้ตัว อย่ากลัวที่จะพูด ยาprep – เมื่อสถิติวัยรุ่นจำนวนมากมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแบบไม่ป้องกันและมีการติดเชื้อเอชไอวีมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้น จากสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 พบว่าร้อยละ 70 ของการแพร่เชื้อเอชไอวีเกิดขึ้นในคนอายุประมาณ 15-24 ปี และพบสถิติว่าวัยรุ่นจำนวนมากมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแบบไม่ป้องกัน โดยไม่มีการทานยาเพร็พ หรือการใช้ถุงยางอนามัย Speak Out ยิ่งพูด ยิ่งใกล้ เป็น แคมเปญภายใต้มูลนิธิเพื่อรัก หรือ Love Foundation ที่ต้องการส่ง message ไปยังกลุ่มชายรักชายในประเทศไทยให้กล้าที่จะพูดคุยถึงสถานะสุขภาพทางเพศของตนเอง เป้าหมายสำคัญก็เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ [ … ]